Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) – Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników

 

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2016 r.:

 

1)      wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

2)      wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomocowej;

3)      wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

 

 

 Co to jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to rozwiązanie systemowe adresowane do pracodawców, zasilane poprzez części składek odprowadzanych przez nich na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

 

Jaki jest jego cel?

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może ubiegać się każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 osobę. Ponadto pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

 

Uwaga! Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

* Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu.

 

Na co można przeznaczyć Środki z KFS?

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

Co mogą zyskać pracodawcy korzystający ze środków KFS?

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie powyższych kosztów do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym na jednego pracownika wg następującego podziału:

 

80% kosztów kształcenia ustawicznego

dla wszystkich pracodawców

100% kosztów kształcenia ustawicznego

jeśli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudniających nie więcej niż 10 osób)

 

Uwaga! Jeśli cena kursu jest wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS, a będzie musiał ponieść je pracodawca.

 

Co może uwzględnić pracodawca przy wyliczaniu 20% wkładu własnego?

Przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie działań w/w.

 

Uwaga! Przy wyliczaniu wkłady własnego nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

 

 

Szczegółowe informacje: Tel. 81 745 18 16 w. 227  ( PUP Lublin )

                                                                                          81 517 37 70 w. 17    ( Filia w Bełżycach )

                                                                                          81 566 00 36 w. 21    ( Filia w Bychawie ) 

 

 

UWAGA !  Pracodawca mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie na terenie miasta Lublin ( teren powiatu lubelskiego grodzkiego ) składa wniosek we właściwym terytorialnie urzędzie jakim jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14

 

 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zmian. )

  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 639 )

  • Ustawa w dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmian. )  

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: Sławomir Wąsala (2016-02-26 08:51:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://puplublin.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110